Hướng dẫn cách in mã vạch container lấy Container Barcode từ hải quan

Hiện nay thì cơ quản Hải quan Việt Nam đã áp dụng hình thức in mã vạch container hàng hóa để xác nhận qua khu vực giám sát tại Hải quan cảng cửa khẩu. Khai báo này sẽ giúp cho việc thực hiện xác nhận qua khu vực giám sát được nhanh hơn, thuận tiện hơn cho cả doanh nghiệp và chi cục Hải quan.

Cách lấy khai báo in mã vạch container (Container Barcode)

Để thực hiện phía doanh nghiệp làm theo quy trình khai báo in mã vạch container theo 3 bước sau đây:

Bước 1 : Khai báo bổ sung danh sách container cho tờ khai.

Sau khi tờ khai đã được khai báo, nếu có danh sách container kèm theo doanh nghiệp cần tiến hành khai báo bổ sung bằng cách vào menu “Tờ khai xuất nhập khẩu / Khai báo bổ sung” chọn mục “Khai báo danh sách container cho tờ khai”:

Hướng dẫn in mã vạch container lấy Container Barcode từ hải quan

Bước 2 : Lấy danh sách container qua khu vực giám sát của tờ khai.

Khi tờ khai đã được khai báo bổ sung danh sách container ở bước trên đồng thời đã làm xong thủ tục thông quan ( đối với tờ khai luồng Vàng, Đỏ) hoặc đã được chấp nhận thông quan, doanh nghiệp tiến hành lấy danh sách container qua khu vực giám sát của tờ khai bằng cách vào menu “Tờ khai xuất nhập khẩu / Lấy thông tin tờ khai” và chọn “Lấy danh sách container qua khu vực giám sát”:

Hướng dẫn in mã vạch container lấy Container Barcode từ hải quan

Bước 3 : In danh sách container dưới dạng mã vạch

Sau khi có thông báo chấp nhận được trả về danh sách in mã vạch container qua khu vực giám sát của tờ khai, doanh nghiệp tiến hành nhấn vào “In TK” để được danh sách container có mã vạch:

Hướng dẫn in mã vạch container lấy Container Barcode từ hải quan

Doanh nghiệp đem bản này kèm hồ sơ tờ khai ra Hải quan khu vực giám sát hàng hóa, cán bộ Giám sát tiến hành đọc mã vạch từng container và xác nhận qua khu vực giám sát cho doanh nghiệp.

>>> Xem thêm: In mã vạch online

Lưu ý :

– Để áp dụng cách thức đọc danh sách in mã vạch container doanh nghiệp bắt buộc phải khai báo bổ sung danh sách container cho tờ khai, áp dụng cả đối với tờ khai nhập và tờ khai xuất. Các hình thức khai đính kèm HYS hoặc khai e-manifest, khai kèm tờ khai đều chưa có hiệu lực.

– Danh sách container chỉ được trả về sau khi tờ khai đã hoàn thành thủ tục, chấp nhận thông quan.

– Khi danh sách container đã được xử lý qua khu vực giám sát (đã được cán bộ giám sát tiến hành xác nhận qua khu vực giám sát) thì phía doanh nghiệp không thể lấy thông tin danh sách này nữa.

– Trường hợp doanh nghiệp không ngồi trực tiếp tại máy tình để in ra từ phần mềm hoặc vì một số lý do nào đó thì có thể in danh sách container thông qua trang web của Tổng cục Hải quan